No3213嫩模言沫私房猩红礼裙露超薄黑丝裤袜秀翘臀美腿撩人诱惑写真61P言沫秀人网

No3213嫩模言沫私房猩红礼裙露超薄黑丝裤袜秀翘臀美腿撩人诱惑写真61P言沫秀人网

答曰:吐蛔之症,生于湿热,化于厥阴。古人立五痫之名,因其有作羊犬猪牛马声之情形,以决痫之由来也。

病者一剂减轻,二剂痊愈。二气盛,则五行之气即盛;二气衰,则五行之气即衰;二气亡,则五行之气即亡。

邪正不两立,相遇必交争。本方服二三剂,或五七剂至十剂后,诸恙向安者,接服第三方。

南地暖,故太阴之时,草木不黄落,伏蛰不闭藏,杂毒因暖而生。无表,芍药汤、承气汤等。

软数虚弦不静者,乃风驰水逝之象也。兼之二便自利,又日泄三五次,已知土气不实,况脉复无力,此际应当唇白之候,今不白而反紫红肿厚,绝无阳症可凭,非阴盛逼出中宫之阳而何?

本方原因风寒伤及太阳之气,太阳主寒水,气机闭塞,水道不利,逆行于上,聚于心下,水火相搏,故作疼,非五苓散可治。人之一身,如一穴空地,种麻即麻,种豆即豆,此理之常,但种疮痘一法,仲景尚且不具,而独于六气立法,盖六气即是六经,主一年之事,循环不已,人身二气不调,六邪始能入内为病,故法可立而病可穷,方可定也。

Leave a Reply